Anasayfa Makale Android Programlama Ders 40: INNER JOIN Ve rawQuery Metotları

Android Programlama Ders 40: INNER JOIN Ve rawQuery Metotları

Android Programlama Ders 40′ta SQlite kullanarak iki tablodan sorgulama yapacağız ve sonucu bildirime yazdıracağız.

Basit bir uygulama oluşturalım. Uygulamamız iki tablodan (Tablolar: people ve position) sorgulama gerçekleştirecek. Birinci tabloda insanların listesi ve ikincide meslekleri listesi olacak. Her insan için people listesinde position tablosunda mesleğin id’si olacaktır.

Projeyi oluşturalım:

  • Project name: P0040_SQLiteInnerJoin
  • Build Target: Android 4.2
  • Application name: SQLiteInnerJoin
  • Package name: tr.example.sqliteinnerjoin
  • Create Activity: MainActivity

 

Bu proje için ekranı kullanmayacağız. Bu yüzden direkt MainActivity.java oluşturuyoruz.

MainActivity.java:

import android.app.Activity;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

public class MainActivity extends Activity {

  final String LOG_TAG = "myLogs";

  // meslek tablonun verileri
  int[] position_id = { 1, 2, 3, 4 };
  String[] position_name = { "Mudur", "Programci", "Muhasebeci", "Guvenlik" };
  int[] position_salary = { 15000, 13000, 10000, 8000 };

  // insan tablonun verileri
  String[] people_name = { "Ahmet", "Seyda", "Ali", "Omer", "Sevgi", "Umut", "Murat", "Mehmet" };
  int[] people_posid = { 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 4 };

  /** Called when the activity is first created. */
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    DBHelper dbh = new DBHelper(this);
    SQLiteDatabase db = dbh.getWritableDatabase();

    Cursor c;

    // bildirime mesleklere ait verileri yazdiriyoruz
    Log.d(LOG_TAG, "--- Table position ---");
    c = db.query("position", null, null, null, null, null, null);
    logCursor(c);
    c.close();
    Log.d(LOG_TAG, "--- ---");

    // bildirime insanlara ait veriler yazdiriyoruz
    Log.d(LOG_TAG, "--- Table people ---");
    c = db.query("people", null, null, null, null, null, null);
    logCursor(c);
    c.close();
    Log.d(LOG_TAG, "--- ---");

    // birlestiren sorgudan sonucu aliyoruz
    // rawQuery kullaniyoruz
    Log.d(LOG_TAG, "--- INNER JOIN with rawQuery---");
    String sqlQuery = "select PL.name as Name, PS.name as Position, salary as Salary "
        + "from people as PL "
        + "inner join position as PS "
        + "on PL.posid = PS.id "
        + "where salary > ?";
    c = db.rawQuery(sqlQuery, new String[] {"12000"});
    logCursor(c);
    c.close();
    Log.d(LOG_TAG, "--- ---");

    // birlestiren sorgudan sonucu aliyoruz
    // query kullaniyoruz
    Log.d(LOG_TAG, "--- INNER JOIN with query---");
    String table = "people as PL inner join position as PS on PL.posid = PS.id";
    String columns[] = { "PL.name as Name", "PS.name as Position", "salary as Salary" };
    String selection = "salary < ?";
    String[] selectionArgs = {"12000"};
    c = db.query(table, columns, selection, selectionArgs, null, null, null);
    logCursor(c);
    c.close();
    Log.d(LOG_TAG, "--- ---");
   
    // veri tabani kapatiyoruz
    dbh.close();
  }

  // cursordan bildirime verileri cikartiyoruz
  void logCursor(Cursor c) {
    if (c != null) {
      if (c.moveToFirst()) {
        String str;
        do {
          str = "";
          for (String cn : c.getColumnNames()) {
            str = str.concat(cn + " = " + c.getString(c.getColumnIndex(cn)) + "; ");
          }
          Log.d(LOG_TAG, str);
        } while (c.moveToNext());
      }
    } else
      Log.d(LOG_TAG, "Cursor is null");
  }

  // veri tabaniyla calismak icin klasi olusturuyoruz
  class DBHelper extends SQLiteOpenHelper {

    public DBHelper(Context context) {
      super(context, "myDB", null, 1);
    }

    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
      Log.d(LOG_TAG, "--- onCreate database ---");

      ContentValues cv = new ContentValues();

      // meslekler tabloyu olusturuyoruz
      db.execSQL("create table position ("
          + "id integer primary key,"
          + "name text," + "salary integer"
          + ");");

      // tabloyu dolduruyoruz
      for (int i = 0; i < position_id.length; i++) {
        cv.clear();
        cv.put("id", position_id[i]);
        cv.put("name", position_name[i]);
        cv.put("salary", position_salary[i]);
        db.insert("position", null, cv);
      }

      // insanlar tabloyu olusturuyoruz
      db.execSQL("create table people ("
          + "id integer primary key autoincrement,"
          + "name text,"
          + "posid integer"
          + ");");

      // dolduruyoruz
      for (int i = 0; i < people_name.length; i++) {
        cv.clear();
        cv.put("name", people_name[i]);
        cv.put("posid", people_posid[i]);
        db.insert("people", null, cv);
      }
    }

    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

    }
  }

}

Kodu inceleyelim. İlk başta veri dizileri (position_id, position_name v.b.) belirtiyoruz.

onCreate metodunda veri tabanı yönetmek için nesneyi oluşturuyoruz ve veri tabanına bağlıyoruz. Sonraki aşamada query kullanarak bildirime iki tablonun (position ve people) verilerini yazdırıyoruz.

İki tablonun verilerini bildirime yazdırmak için rawQuery metodu kullanıyoruz. Bu metodda giriş olarak SQL sorguyu ve şart (Where eğer gerekiyorsa) argümanları kullanılıyor. Sorgulamamız insanın ismini, mesleğini ve maaşını sorguluyor. Şart olarak maaşı 12,000 üzeri olacak.

Sonraki aşamada iki tablonun verilerini bildirime yazdırmak için query kullanıyoruz. Bu sefer şart olarak maaş 12,000 (selectionArgs) altı olacak.

logCursor metodu giriş olarak kürsör (Cursor) alıyor ve içinde olanları bildirime aktarıyor.

DBHelper klasta tabloların oluşumunu ve doldurulmasını programlıyoruz.

Kaydedelim ve çalıştıralım. Bildirime bakalım:

— onCreate database —

—Table position —

id = 1; name = Mudur; salary = 15000;

id = 2; name = Programci; salary = 13000;

id = 3; name = Muhasebeci; salary = 10000;

id = 4; name = Guvenlik; salary = 8000;

— —

— Table people —

id = 1; name = Ahmet; posid = 2;

id = 2; name = Seyda; posid = 3;

id = 3; name = Ali; posid = 2;

id = 4; name = Omer; posid = 2;

id = 5; name = Sevgi; posid = 3;

id = 6; name = Umut; posid = 1;

id = 7; name = Murat; posid = 2;

id = 8; name = Mehmet; posid = 4;

— —

Tabloların verilerini ayrı çıkardık.

— INNER JOIN with rawQuery—

Name = Ahmet; Position = Programci; Salary = 13000;

Name = Ali; Position = Programci; Salary = 13000;

Name = Omer; Position = Programci; Salary = 13000;

Name = Umut; Position = Mudur; Salary = 15000;

Name = Murat; Position = Programci; Salary = 13000;

— —

rowQuery kullanarak 12,000 üzeri maaşı olanları çıkardık.

— INNER JOIN with query—

Name = Seyda; Position = Muhasebeci; Salary = 10000;

Name = Sevgi; Position = Muhasebeci; Salary = 10000;

Name = Mehmet; Position = Guvenlik; Salary = 8000;

— —

Query kullanarak 12,000 altı maaşı olanları çıkardık.

Ders Sonu Notları:

Gördüğünüz gibi SQLite sorgularının normal veri tabanından pek farkı yok. Hangi yöntemi (rawQuery veya query) kullanacağınız size kalıyor. Gelecek derste veri tabanında kullanılan işlemleri inceleyeceğiz.